Nyereményjáték szabályzat

A Best BanGor Kft. Őszi nyereményjátékának szabályzata

 

A Best BanGor Kft.. (Címe: 1117 Budapest, XI., Budafoki út 183. , Székhelye: 1117 Budapest, XI., Budafoki út 183.) (továbbiakban: Szervező) nyereménysoroslással záruló nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) hirdet az alábbi feltételekkel:

A nyereményjáték időtartama: A játék 2021. november 1-én, 10:00 órakor kezdődik, és 2021. november 14-én 18:00 óráig tart.

A nyereményjáték helyszíne: A SokoShop webáruház Facebook oldala ( https://www.facebook.com/sokoshop.hu)

Részvétel feltételei: A Szervező nyereményjátékában részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki a játék időtartama alatt kedveli a SokoShop webáruház Facebook oldalát, és megjelöli a posztban kettő ismerősét.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyeremények:

3 darab 50 ml-es, egyenként 30.000 Ft értékű Zinzino Skin Serum

https://bioszallito.hu/Zinzino-Skin-Serum-50-ml

A sorsolás helyszíne: A SokoShop webáruház Facebook oldala ( https://www.facebook.com/sokoshop.hu)

Sorsolás módja: A nyertes név sorsolása kézi húzással történik.

Nyertesek értesítése: A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül Facebook üzenetben értesíti. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertesdek, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesülnek a nyereményről.

Nyeremények átvétele: a kisorsolt Nyertesek (vagy pótnyertesek) értesítés és egyeztetés után nyereményüket személyesen vehetik át a 1117 Budapest, XI., Budafoki út 183. helyszínen.

Nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettség: A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre, vagy más nyereményre át nem válthatók.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: a Nyertes feltétlen beleegyezését adja, hogy az előre egyeztetett időpontban megtartott hivatalos nyereményátadáson róla (és a nyereményátadáson részt vevő, őt kísérő hozzátartozóiról) készült írott vagy egyéb elektronikus úton rögzített nyilatkozat, fényképfelvétel, filmfelvétel a nyertes keresztnevének és lakóhelyének (csak a település megnevezésével) feltüntetésével, a Szervező saját weboldalán és közösségi média felületein megjelenjen.

Adatvédelmi tájékoztató:

A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából, a szükséges mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban az alábbiakban feltüntetett, illetve a Nyereményjáték során rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje a nyeremény átadásának céljából. A személyes adatok a következők: név, e‐mail cím, telefonszám, esküvő időpontja valamint a nyeremény átvételéhez szükséges átvételi elismervényen a Nyertes személyi igazolványának a száma, lakcíme és adószáma. A nyertes Játékos személyes adatait a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követelések a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Játékosnak az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv”) rendelkezései (13‐ 17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Info tv. 21. §‐ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy bírósághoz fordulhat. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a Játék lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kezdeményezi. A Játékban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén keresztnevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja.

Egyéb rendelkezések: A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi‐ és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. Az Best BanGor Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban fel nem tüntetett egyéb ajándéktárgyat. A nyereményjáték kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Best BanGor Kft Kft. kizárólag jelen játékszabályban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt nyeremények átadására vállal kötelezettséget. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot bejelentés nélkül visszavonja, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték folytatásának kérésére. A Játékra vonatkozó valamennyi információ és a nyereményjátékkal kapcsolatos szabályzat elérhető a https://bioszallito.hu/ internetes oldalon.

A játék szervezője teljes körűen mentesíti a Facebook-ot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciónak nem támogatója, és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz.

További kérdés, észrevétel esetén az ugyfelszolgalat@bioszallito.hu e‐mail címen is a játékosok rendelkezésére állunk.

Budapest, 2021.november 01. Szervező

 

simplepay_hu